Residus ramaders

residus sanitaris 3

Residus sanitaris (Grup III)

Agulles, xeringues, fulles de bisturí, vacunes, tubs de sang. Si es barregen amb els altres residus, s’utilitza un sol contenidor homologat per a tots ells i es destrueixen per incineració. S’han de lliurar a un Centre de Recollida i Transferència (CRT) perquè en faci la gestió.

També es poden gestionar separadament de la mateixa manera que els residus veterinaris, en recipients homologats i amb destí esterilització i trituració. Sempre a través d’un transportista i d’un gestor autoritzat.

Medicaments i productes de sanitat animal rebutjats

Medicaments i productes de sanitat animal rebutjats

També kits de laboratori, tires reactives, material de vidre de laboratori (“portes”, “cubres”, plaques de petri) i altres productes químics (desparasitadors externs, collars repel·lents). Tant en vidre, plàstic com en envàs metàl·lic, excepte aerosols. Si es barregen amb els altres residus, s’utilitza un sol contenidor homologat per a tots ells i es destrueixen per incineració. S’han de lliurar a un Centre de Recollida i Transferència (CRT) perquè en faci la gestió.

També es poden gestionar separadament sense necessitat d’un recipient específic. El seu tractament genèric és l’estabilització.

Garrafes i bidons de desinfectants, detergents, desincrustants

Garrafes i bidons de desinfectants, detergents, desincrustants

Pel seu volum no es poden dipositar dins del contenidor de residus ramaders.

Si estan buits (envasos contaminats) es condicionen en big-bag o paletitzats i, mitjançant transportista autoritzat, es lliuren a un gestor que n’elimina els residu tòxic i posteriorment el tritura.

Si estan plens es paletitzen i condueixen a un gestor autoritzat que n’elimini les substàncies potencialment perilloses.

Productes de perruqueria i bellesa animal

Productes de perruqueria i bellesa animal

Xampús, desparasitadors, tints, betums i greixos. Tant en vidre, plàstic com en envàs metàl·lic, rebutjats, caducats o en envasos buits Es poden gestionar separadament sense necessitat d’un recipient específic. El seu tractament genèric és l’estabilització.

Si es barregen amb els altres residus, s’utilitza un sol contenidor homologat per a tots ells i es destrueixen per incineració. S’han de lliurar a un Centre de Recollida i Transferència (CRT) perquè en faci la gestió.

Plàstics de gran volum

Plàstics de gran volum

Procedents de bales i ensitjats. Plàstics bruts no aptes per a dipositar en deixalleries municipals. Són residus inerts.

Es poden apilar en palets o big-bag i es transporten a un gestor autoritzat.

Aerosols (esprais)

Aerosols (esprais)

Els aerosols no es poden dipositar al contenidor de residus ramaders ja que el destí d’aquests és la incineració i en aquestes condicions els esprais exploten. Es recullen separadament i sense necessitat d’un contenidor específic i es porten a un gestor autoritzat.

LEGISLACIÓ APLICABLE

 

 

 

Data

Tema

Publicació

NOTES

Decret 27/1999

1999

9 de febrer

gestió dels residus sanitaris

DOGC 2828

16-02-1999

 

Decret 93/1999

1999

6 d’abril

sobre procediments de gestió de residus

DOGC 2865

12-04-1999

 

Decret 152/2017

2017

17 d’octubre

classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

DOGC 7477

19-10-2017

Deroga els Decrets 34/1996 i 92/1999

 

Real Decreto 553/2020

2020

2 de juny

Del trasllat de residus a l’interior de l’estat espanyol

BOE 171

19-06-2020

 

 

Ley 7/2022

2022

8 d’abril

De residus i sòls contaminats per a una economia circular

BOE 85

09-04-2022

Obligació 6 mesos. Art. 21

Obligació arxiu cronològic

Obligacions Documentals

Ley 7/2023

2023

28 de març

de protecció dels drets i el benestar dels animals

BOE 75

29-03-2023

Incineració d’animals

 

OBLIGACIONS DELS PRODUCTORS/POSSEÏDORS DE RESIDUS RAMADERS

-Registrar-se com a productor de residus a l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta actuació comporta l’obtenció d’un codi de productor de residus.

-Tramitar una Notificació Prèvia (NP) i un contracte de tractament (CT) amb la planta de tractament, per a cada residu que s’hagi de gestionar. Les  NP caduquen automàticament cada tres anys.

-Reduir i minimitzar la producció de residus.

-Segregar els residus segons la normativa vigent i en envasos adequats i etiquetats per a la seva correcta gestió i tractament per tal de garantir la salut pública i la preservació del medi ambient.

-Garantir que els residus que generen o posseeixen es gestionen d’acord amb la normativa en vigor.

-Portar un  registre informàtic i cronològic de totes les cessions de residus del centre generador.

-Fer el seguiment documental dels residus cedits fins a la signatura del gestor final conforme ha entrat a destrucció.

-Presentar, dins del primer trimestre de l’any, la declaració de residus corresponent a l’any anterior.

-No emmagatzemar els residus per un període superior als sis mesos

-Facilitar i permetre les tasques d’inspecció a les autoritats competents.