Residus ramaders

residus sanitaris 3

Residus sanitaris (Grup III)

Agulles, xeringues, fulles de bisturí, vacunes, tubs de sang. Si es barregen amb els altres residus, s’utilitza un sol contenidor homologat per a tots ells i es destrueixen per incineració. S’han de lliurar a un Centre de Recollida i Transferència (CRT) perquè en faci la gestió.

També es poden gestionar separadament de la mateixa manera que els residus veterinaris, en recipients homologats i amb destí esterilització i trituració. Sempre a través d’un transportista i d’un gestor autoritzat.

Medicaments i productes de sanitat animal rebutjats

Medicaments i productes de sanitat animal rebutjats

També kits de laboratori, tires reactives, material de vidre de laboratori (“portes”, “cubres”, plaques de petri) i altres productes químics (desparasitadors externs, collars repel·lents). Tant en vidre, plàstic com en envàs metàl·lic, excepte aerosols. Si es barregen amb els altres residus, s’utilitza un sol contenidor homologat per a tots ells i es destrueixen per incineració. S’han de lliurar a un Centre de Recollida i Transferència (CRT) perquè en faci la gestió.

També es poden gestionar separadament sense necessitat d’un recipient específic. El seu tractament genèric és l’estabilització.

Garrafes i bidons de desinfectants, detergents, desincrustants

Garrafes i bidons de desinfectants, detergents, desincrustants

Pel seu volum no es poden dipositar dins del contenidor de residus ramaders.

Si estan buits (envasos contaminats) es condicionen en big-bag o paletitzats i, mitjançant transportista autoritzat, es lliuren a un gestor que n’elimina els residu tòxic i posteriorment el tritura.

Si estan plens es paletitzen i condueixen a un gestor autoritzat que n’elimini les substàncies potencialment perilloses.

Productes de perruqueria i bellesa animal

Productes de perruqueria i bellesa animal

Xampús, desparasitadors, tints, betums i greixos. Tant en vidre, plàstic com en envàs metàl·lic, rebutjats, caducats o en envasos buits Es poden gestionar separadament sense necessitat d’un recipient específic. El seu tractament genèric és l’estabilització.

Si es barregen amb els altres residus, s’utilitza un sol contenidor homologat per a tots ells i es destrueixen per incineració. S’han de lliurar a un Centre de Recollida i Transferència (CRT) perquè en faci la gestió.

Plàstics de gran volum

Plàstics de gran volum

Procedents de bales i ensitjats. Plàstics bruts no aptes per a dipositar en deixalleries municipals. Són residus inerts.

Es poden apilar en palets o big-bag i es transporten a un gestor autoritzat.

Aerosols (esprais)

Aerosols (esprais)

Els aerosols no es poden dipositar al contenidor de residus ramaders ja que el destí d’aquests és la incineració i en aquestes condicions els esprais exploten. Es recullen separadament i sense necessitat d’un contenidor específic i es porten a un gestor autoritzat.

LEGISLACIÓ APLICABLE

– Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, inclosos els ramaders. S’aplica a les activitats de producció, possessió, transport i gestió de residus. Registre de Productors i Transportistes, Obligacions. Obliga a la correcta gestió dels residus prohibeix cremar-los, enterrar-los o abocar-los en contenidors urbans.

– Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, que aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials: Llei 6/1983, de 7 d’abril, el Decret Legislatiu 2/1986, de 4 d’agost, la Llei 15/1987, de 9 de juliol.

– Decret 219/2001, d’1 d’agost. Derogació de la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre gestió de residus.

– Decret 34/1996, de 9 de gener. Aprovació del Catàleg de Residus de Catalunya.

– Decret 92/1999, de 6 d’abril, que modifica el Decret 34/1996 de 9 de gener. Catàleg de Residus de Catalunya.

– Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

– Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.

– Decret 220/2001, d’1 d’agost, sobre dejeccions ramaderes.

– Decret 61/94, de 12 de febrer, sobre la regulació d’explotacions ramaderes, art. 2.2.

– Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, de residus tòxics i perillosos.

– Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica i complementa el RD 833/1988, de 20 de juliol, configura el reglament bàsic de residus tòxics i perillosos, inclosos els ramaders. Estableix el temps màxim d’emmagatzematge en 6 mesos.

OBLIGACIONS DELS PRODUCTORS/POSSEÏDORS DE RESIDUS RAMADERS

– Donar-se d’alta com a productors de residus.

– Tramitar una Notificació Prèvia  amb la planta de tractament del CER 180205, 180208, 180202, 150110 … segons residus produïts

– Tenir un contracte de prestació de serveis amb una empresa gestora.

– Reduir i minimitzar la producció de residus.